carminic بازار تجارت محصولات خبرنگار

carminic: بازار تجارت محصولات خبرنگار کشاورزی اقتصادی خانوارها کالای اساسی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تصویر العمل روزنامه اطلاعات به دخالت دادستان کل در استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران

روزنامه اطلاعات در تصویر العمل به سخنان دادستان کل کشور اطراف استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نوشت:دستگاه قضایی نمی تواند بجز دفاع از حق و قانون وظیفه

تصویر العمل روزنامه اطلاعات به دخالت دادستان کل در استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران

تصویر العمل روزنامه اطلاعات به دخالت دادستان کل در استعفای شهردار تهران

عبارات مهم : تصویر

روزنامه اطلاعات در تصویر العمل به سخنان دادستان کل کشور اطراف استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نوشت:دستگاه قضایی نمی تواند بجز دفاع از حق و قانون وظیفه دیگری جهت خود تعریف کند. خاصه ورود به عرصه سیاست و اقتصاد که به علت ماهیت حقوقی و نوع روابط با ارباب رجوع و آخر قدرت اعطایی بدان به سرعت موجب انواع پرسشها و مفاسد خواهد شد.

تصویر العمل روزنامه اطلاعات به دخالت دادستان کل در استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران

ورود آشکار در دسته بندیهای سیاسی یا عدم تعادل در اجرای احکام و برخوردها و آخر بیان مطالبی خارج از حیطه وظایف، نقیض عدالت و رافع مقام خواهد بود.

بدتر از همه دخالت و موضع گیری و مصاحبه در مواضعی است که صراحتاً از منزلت قانون و موضع قضا دور و در محدودة قوه و بلکه سازمانی مجری پرسشها روزانه شهروندان است و این جای تأمل دارد.

روزنامه اطلاعات در تصویر العمل به سخنان دادستان کل کشور اطراف استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نوشت:دستگاه قضایی نمی تواند بجز دفاع از حق و قانون وظیفه

به خاص در برهه ای حساس که بعضی از دولتمردان سابق کوس تزلزل و اتهام را در همین باب علیه قوه مذکور کوک کرده و سازهای ناساز می نوازند ولی از برخورد مشابه و موضع متناسب خبری نیست.

واژه های کلیدی: تصویر | قانون | شهردار | اطلاعات | روزنامه | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog